España Archives | SolarNRG Spain

What is this EU-subsidy?

From January 2022 we can submit applications for an EU contribution for solar energy installations. There is an amount of 60 million (more or less) to be distributed and this applies to both residents and non-residents.

The help is:
The system: € 600.00 per kWh installed power for installations up to 10 kW | instalations bigger than 10 KW: €450.00 per kWh
Batteries: €490.00 per kWh installed battery capacisty up to 10kW | instalations bigger than 10 KW: €350.00 per kWh

The subsidy amount is generally around 50% of the investment. The first applications are processed first, so the sooner they are submitted, the greater the chance that the subsidy will be paid out. We cannot give any guarantees as to whether the subsidy will actually be paid out. Please note that the payout can take up to 2.5-3 years from the date of presentation.


How can I apply for this EU-subsidy?

We can apply for the EU subsidy for you. We will then need the following:

 • NIE-number/residence certificate (TIE)
 • Passport/ID
 • Bank certificate (spanish bank)
 • ACCV code (digital certificate)
 • Tax domicile certificate (if you are a non-resident)

Our employees, Claudia and Martine, will inform you about this as well as support you in requesting these documents. They will also take care of the other technical documents

Claudia Oudenaar

Martine Seurynck


What does this application cost?

The cost of the EU subsidy application is €300 + VAT. This is purely for the work of our employees and engineers; assisting, completing and processing the forms and organizing the (technical) certificates.

Any costs for the translation of the tax domicile certificate are not included.


You have already applied for the EU subsidy for me.
What is the status of my application?

The Generalitat indicated that it had a response time of 6 months. In practice, however, it has been shown that this has increased to 9-10 months. At the moment we have only received questions regarding files that we have submitted up to and including the end of January.

The responses we received only contain the question whether we could clarify things (these applications were submitted before they changed some requirements).

Not a single EU grant application has yet been rejected, nor has it been approved. If an EU grant application is approved, it can even take up to 18 months before the actual payment is made.

Unfortunately, it is a long process where our patience is clearly tested.

We will inform you about your case as soon as we receive a response.

Wat houdt de EU-subsidie in?

Vanaf januari 2022 kunnen we aanvragen indienen voor een bijdrage van de EU voor zonne-energie installaties. Er is een bedrag van 60 miljoen (min of meer) te verdelen en dit geldt voor zowel residenten als niet-residenten.

De hulp is:
Het systeem (zonnepanelen en de omvormer): € 600,00 per kWh geïnstalleerd vermogen voor installaties t/m 10kW | installaties groter dan 10 kW: € 450,00 per kWh.
Batterijen: € 490,00 per kWh geïnstalleerd batterije capaciteit voor installaties t/m 10kW | installaties groter dan 10 kW: € 350,00 per kWh.

De subsidiebedragen komen in het algemeen uit op zo’n 50% van de inverstering. De eerste aanvragen worden het eerste verwerkt dus hoe eerder ingediend hoe groter de kans dat de subsidie ook wordt uitgekeerd. Wij kunnen geen enkele garanties geven of de subsidie daadwerkelijk word uitgekeerd. Er dient rekening gehouden te worden dat de uitbetaling 2,5-3 jaar kan duren vanaf de datum van indiening.


Hoe vraag ik de EU-subsidie aan?

Wij kunnen voor u de EU-subsidie aanvragen. We hebben dan onder andere het volgende nodig:

 • nie nummer/residencia
 • paspoort/ID
 • bankcertificaat (spaanse bank)
 • ACCV-code (digitaal certificaat)
 • woonplaatsverklaring (in het geval u niet-resident bent)

Onze medewerkers, Claudia en Martine, zullen u hierover informeren alsmede ondersteunen bij het aanvragen van deze documenten. Tevens zullen zij zorg dragen m.b.t. de andere technische documenten


Wat kost deze aanvraag?

De kosten van de EU-subsidie aanvraag bedraagt 300€ + BTW. Dit is puur voor het werk van onze medewerkers en ingeneurs; assisteren, invullen en verwerken van de formulieren en organiseren van de (technische) certificaten.

De eventuele kosten voor de vertaling van de woonplaatsverklaring zijn niet in begrepen.


Jullie hebben de EU-subsidie reeds aangevraagd voor mij.
Hoe staat het met mijn dossier?

De Generalitat had aangegeven een reactie tijd te hebben van 6 maanden. Echter is in de praktijk gebleken dat deze is opgelopen tot 9-10 maanden. Op dit moment hebben we alleen vragen ontvangen m.b.t. dossiers die we hebben ingediend tot en met eind januari.

De ontvangen reacties bevatten slechts de vraag of we e.e.a. konden verduidelijken (deze dossiers zijn ingediend vóór ze enkele vereisten hebben gewijzigd).

Er is nog geen enkel EU-subsidieaanvraag afgewezen maar ook niet toegewezen. Mocht er een EU-subsidieaanvraag worden goedgekeurd, dan kan het zelfs nog 18 maanden duren voordat er effectief wordt uitbetaald.

Het is helaas een lang proces waar ons geduld duidelijk op de proef wordt gesteld.

We informen u over uw dossier zodra wij een reactie ontvangen.

Uw elektriciteitsfactuur

España

Voor het maken van een op maat gemaakte offerte voor een zonne-energiesysteem vragen wij altijd een elektriciteitsfactuur. Een factuur geeft namelijk meer inzicht over uw gebruik, de prijs die u per kWh betaald en wat voor fase aansluiting u heeft (mono of 3 fase).

In deze blog leest u meer over de onderdelen die te maken hebben met zonne-energie installaties, en dan met name ná de installatie zonnepanelen zoals de compensatie voor autoconsumo.

Ook informeren wij u over de laatste wijziging m.b.t. de gasprijs, welke ook invloed heeft op uw electriciteitsfactuur.


Wat is “Tope del Gas”?

“Tope del Gas” is een tijdelijke maatregel die door de regerening is vastgesteld. Het doel met deze maatregel is om de prijs van elektriciteit te reguleren door een maximale prijs vast te stellen voor gas. Het gaat om het gas dat wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Deze maatregel loopt op dit moment van 15 juni 2022 tot en met 31 mei 2023.


Welk effect heeft deze maatregel op mijn energierekening?

Aan de ene kant zijn de elektriciteitsprijzen op dit moment lager dan in de maaden voor dat goedkeuring van de maatregel “Tope del Gas”.

Aan de andere kant: Centrales kopen gas in op internationale markten, waar geen limiet is en dus de marktprijs wordt gehanteerd. Zij moeten financieel worden gecompenseerd voor het verschil tussen de werkelijke prijs en de “afgetopte” prijs die in Spanje geldt.

Het verschil tussen de marktprijs en de afgetopte prijs wordt in rekening gebracht bij de gebruikers. Dit wordt als een aparte kostenpost vermeld op de facturen “Tope del Gas” of “Coste Intervención gas RDL 10/2022”


Wat houdt de compensatie voor “excedentes de autoconsumo” in?

De energie die u produceert middels uw zonnepanelen en u op dat moment niet gebruikt, wordt gestuurd naar het elektriciteitsnet. Voor deze energie ontvangt u een compensatie.

De minimale compensatie per kWh is vastgesteld in het wetboek (BOE) maar kan variëren daar elke maatschappij zijn eigen compensatie kan voorstellen. Er zijn maatschappijen die bijvoorbeeld 0.05€ per kWh aanhouden maar variabelen prijzen behoren ook tot de mogelijkheid.

De compensatie wordt verrekend met de verbruikte energie. Er wordt in Spanje niet gesaldeerd, wat betekend dat u nooit wordt uitbetaald maar u de kosten van verbruikte energie wel naar 0€ zou kunnen brengen. U betaal dan slechts de vaste kosten van uw aansluiting.


Waar zie ik de compensatie van wat ik teruglever aan het net?

Zodra uw systeem is gelegaliseerd en de netwerkbeheerder contact heeft gehad met uw energieleverancier zal de leverancier u een contractwijziging aanbieden m.b.t. de teruglevering.

De compensatie zal dan bij de volgende factuur zichtbaar zijn als “Compensacion Excedentes” of bijvoorbeeld “Compensacion Autoconsumo”.

Bekijk hier beneden een voorbeeld van een factuur.

Het voordeel voor onze klanten

De voordelen voor onze klanten kunnen we in verschillende categorieën worden ingedeeld:

 • Opwekken vanuit de zonnepanelen
  Gedurende de dag wekt u middels de zonnepanelen stroom op welke u direct kunt gebruiken. Hoeveel u op wekt is niet terug te zien op de factuur van uw energiemaatschappij. Dit is te zien in de app van uw zonne-energiesysteem.
 • Systeem met batterijen
  Mocht u gedurende dag meer opwekken dan u verbruikt dan word deze overtolige energie in de batterijen opgeslagen. Deze energie kunt u dan ’s nachts, als de zonnepanelen niets opwekken gebruiken – dit alles gaat automatisch.
  Deze gegevens zijn ook terug te lezen in de app van het zonne-energiesysteem.
 • Teruglevering aan het net
  De teruglevering kunt u wel zien op de factuur. Dat is wat wordt genoemd onder “con excedentes” of “autoconsumo”.

Hier beneden ziet u een voorbeeld van een factuur van een van onze klanten van vóór de aanschaf van een zonne-energiesysteem en een factuur de installatie en de teruglevering geactiveerd.

Een voordeel van maar liefst 450,00€!

Heeft u nog geen zonne-energiesysteem en wilt u ook wel zo’n sterk verlaagde rekening zoals onze klanten?

Vul dan het contactformulier in op onze contactpagina (klik hier). We zullen u dan z.s.m. een op maat gemaakte offerte toesturen.

Your electricity bill

España

We always ask for an electricity bill to make a tailor-made quotation for a solar energy system. An invoice provides more insight into your use, the price you pay per kWh and what phase connection you have (mono or 3 phase).

In this blog you can read more about the components that have to do with solar energy installations, especially after the installation of solar panels such as the compensation for “autoconsumo” (sur plus).

We also inform you about the latest change with regard to the gas price, which also affects your electricity bill.


What is “Tope del Gas”?

“Tope del Gas” is a temporary measure enacted by the government. The aim of this measure is to regulate the price of electricity by setting a maximum price for gas. It concerns the gas that is used for the production of electricity.

This measure currently runs from June 15, 2022 to May 31, 2023.


What effect does this have on my energy bill?

On one side, electricity prices are currently lower than in the months before the adoption of the “Tope del Gas” measure.

On the other hand: Power stations buy gas on international markets, where there is no limit and therefore the market price is used. They must be financially compensated for the difference between the actual price and the “capped” price applicable in Spain.

The difference between the market price and the capped price is charged to the users. This is stated as a separate cost item on the invoices “Tope del Gas” or “Coste Intervención gas RDL 10/2022”


What is the compensation for “excedentes de autoconsumo”?

The energy that you produce through your solar energy installation and that you are not using at that time is sent to the electricity grid. You will receive compensation for this energy.

The minimum compensation per kWh is set in the Code (BOE) but can vary as each company can propose its own compensation. There are companies that, for example, keep 0.05 € per kWh, but variable prices are also a possibility.

The compensation is settled with the energy consumed. There is no netting in Spain, which means that you will never be paid but you could bring the cost of energy consumed to 0 €. You only pay the fixed costs of your connection.


Where can I see the compensation for what I feed back to the grid?

As soon as your system has been legalized and the network administrator has contacted your energy supplier, the supplier will offer you a contract change with regard to the feed-in.

The compensation will then be visible on the next invoice as “Compensacion Excedentes” or, for example, “Compensacion Autoconsumo”.

View an example of an invoice below.

The benefits for our customers

The benefits for our customers can be divided into several categories:

 • Generating from the solar panels
  During the day you generate electricity through the solar panels which you can use immediately. How much you generate is not reflected on the bill from your energy company. You can see this in the app of your solar energy system.
 • System with batteries
  If you generate more than you use during the day, this excess energy is stored in the batteries. You can then use this energy at night, when the solar panels are not generating anything – all this is automatic.
  This data can also be read back in the app of your solar energy system.
  Deze gegevens zijn ook terug te lezen in de app van uw zonne-energiesysteem.
 • Feed back to the grid
  You can see the return on the invoice. That is what is called under “con excedentes” or “autoconsumo”.

Below you can see an example of an invoice from one of our customers before the purchase of a solar energy system and an invoice after the installation and the feed-in activated.

An advantage of no less than € 450,00!

Do you not have a solar energy system yet and would you also like a greatly reduced bill like our customers?
Fill in the contact form on our contact page (click here).

We will then send you a tailor-made offer as soon as possible.

Wat een voordeel voor onze klanten!

España

Het eerste half jaar van 2022 hebben we de cijfers bijgehouden van alle zonne-energie systemen die we hebben geïnstalleerd inclusief de resultaten.

“Hoeveel installaties hebben we uitgevoerd?”

“Wat hebben onze klanten opgewekt?”

Maar de allerbelangrijkste vraag – vooral in deze tijd, daar de energietarieven flink zijn gestegen zijn:

“Wat hebben onze klanten nu eigenlijk bespaard door te investeren in zonnepanelen?”

Zie hier de samenvatting van onze geinstalleerde systemen en wat een zonne-energiesysteem voor u kan betekenen.


In de eerste 6 maanden van 2022 zijn er door ons meer dan 200+ zonne-energiesystemen geïnstalleerd in de regio’s van Valencia en Alicante.


 

Dat zijn in totaal +/- 2350 zonnepanelen voor residenciaal gebruik. De gemiddelde installatie heeft 10 panelen.


Wat betekent dat we meer dan 1.000.000 Wp geïnstalleerd hebben. Gezamelijk wekken deze installaties 4000 kWh per dag op.


Ook hebben wij reeds 600 batterijen geïnstalleerd, oftewel +/- 3 batterijen (7,68 kWh) per installatie. Per nacht wordt er 1500 kW aan batterijcapaciteit opgeslagen, wat resulteert in 547.500 kW per jaar.


 

NIEUW!
Sinds kort bieden we ook auto-laders aan! We hebben de afgelopen week de eerste geinstalleerd bij twee van onze klanten.


Onze klanten hebben gezamelijk 1.200€* per dag bespaard en hiermee hun energierekening sterk verlaagd.
*bij 0,30€ kW prijs (gemiddelde tarief van onze klanten)


We zijn erg blij met deze cijfers van het eerste half jaar daarwij ook bijdragen aan een duurzaam leven.

Deze cijfers geven aan dat onze klanten een goede keuze hebben gemaakt door het investeren in een zonne-energiesysteem.

 1. Daar zij bijdrage aan een duurzaam Spanje
 2. Zij ontvangen een drastisch verlaagde energierekening

We verwachten dat de energieprijzen voorlopig nog zullen stijgen waardoor een investering in een zonne-energiesysteem meer en meer interesant wordt.

Wilt u graag weten wat u op uw energierekening kunt besparen d.m.v. het inversteren in een zonne-energiesysteem? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier

What a benefits for our customers!

España

In the first half of 2022, we kept track of the figures of all solar energy systems that we installed, including the results.

“How many systems have we installed?”

“What have the systems generated?”

But the most important question – especially in this time when energy rates have risen:

“How much have our customers actually saved
by investing in solar panels?”

See here the summary of our installed systems and what a solar energy system can do for you.


In the first 6 months of 2022, we have installed more then 200+ solar energy systems in the regions of Valencia and Alicante.


 

That is a total of +/- 2350 solar panels for residential use. The average installation has 10 panels


 

Which means we have installed a total of 1,000,000 Wp. Together, these installations generate 4000 kWh per day.


We have also already installed 600 batteries, which means +/- 3 batteries (7,68 kWh) per installation. This means that 1500 kW of battery capacity is stored per night, resulting in 547,500 kW per year


 

NEW
We also recently started offering car chargers! Easy and economical to charge your car at home.


Together, our customers have saved €1.200* per day, which has greatly reduced their energy bills.
*at 0.30€ kW price (average rate of our customers)


We are very pleased with these figures for the first half of the year, as we also contribute to a sustainable life.

These figures indicate that our customers have made the right choice by investing in a solar energy system.

 1. As they contribute to a sustainable Spain
 2. They receive a significant reduced energy bill

We expect that energy prices will continue to rise for the time being, making an investment in a solar energy system more and more interesting.

Would you like to know how much you can save on your energy bill by investing in a solar energy system? Please contact us via our contact form

NEWSLETTER – NIEUWSBRIEF – BOLETÍN

España

OUR NEWSLETTER IS OUT!☀️

Click here and read all about what happend in May and what is coming up!

ONZE NIEUWSBRIEF IS LIVE!☀️

Klik hier en lees alles over wat er in mei is gebeurd en wat er nog gaat komen!

¡NUESTRO BOLETÍN ESTÁ DISPONIBLE! ☀️

¡Haga clic aquí y lea todo sobre lo que sucedió en mayo y lo que se avecina!

NEWSLETTER – NIEUWSBRIEF – BOLETÍN

España

OUR NEWSLETTER IS OUT!☀️

Click here and read all about what happend in March and what is coming up!

– – –

ONZE NIEUWSBRIEF IS LIVE!☀️

Klik hier en lees alles over wat er in maart is gebeurd en wat er nog gaat komen!

– – –

¡NUESTRO BOLETÍN ESTÁ DISPONIBLE! ☀️

¡Haga clic aquí y lea todo sobre lo que sucedió en marzo y lo que se avecina!

Feliz Navidad y un Nuevo Año Soleado

Fijne kerstdagen & een Gelukkig Nieuwjaar | Merry Christmas & a Happy New Year
España

Fijne kerstdagen & een Gelukkig Nieuwjaar | Merry Christmas & a Happy New Year

La Comunidad Valencia planea instalar 6 GW fotovoltaicos para 2030

El decreto ley del Consell de medidas para impulsar y agilizar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de la energía renovable prevé un horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas, cuando los valores actuales son de 364 MW.
España

El decreto ley del Consell de medidas para impulsar y agilizar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de la energía renovable prevé un horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas, cuando los valores actuales son de 364 MW.